Patent ja kasulik mudel

Leiutisi (seade, meetod või aine) kaitstakse patentidega või kasulike mudelitena. Leiutis on patenditav, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Patendiga ei kaitsta näiteks leiutisi, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga ning raviviise ja diagnoosimeetodeid, mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste raviks või diagnoosimiseks. Patendiomanikul on ainuõigus patendiga kaitstud leiutisele. Ainult patendiomanikul on õigus kasutada patendist tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist. Patent kehtib kuni 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patenditaotluse ja patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõiv iga kehtivusaasta eest.

Lisaks patentidele on Eestis võimalik taotleda ka leiutise kasuliku mudelina registreerimist. Kasuliku mudeli nõuded leiutustasemele on leiutisega võrreldes madalamad. Kasulik mudel omab leiutustaset, kui erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus. Kasuliku mudeli registreering kehtib neli aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. 

Patent / kasulik mudel annab selle omanikule ainuõiguse teatud perioodil leiutist ise kasutada ning välistada leiutise valmistamine, müümine või kasutamine teiste isikute poolt.

Taimekasvatuspott ja taimekasvatuspoti kassett 

(Eesti patent nr EE05706)