Kaubamärk

Praktikas enim kasutamist leidev tööstusomandi liik on kaubamärk. 2013. aastal esitati Eesti Patendiametile 1263 kaubamärgi registreerimise taotlust ning registreeriti 1082 kaubamärki. Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Registreeritud kaubamärgi suhtes võib ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud isik. Kaubamärgiomanik on kohustatud registreeritud kaubamärki kasutama vaid registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Kaubamärgiks võib olla tähis, mis koosneb ühest või mitmest eristusvõimelisest sõnast, tähtedest, numbritest, joonistustest või piltidest, embleemidest, monogrammidest või allkirjadest, värvidest või värvikombinatsioonidest, aga ka kauba pakend tingimusel, et selle kuju ei tulene ainuüksi kauba iseloomust ja funktsioonist. Kaubamärgiks võib olla ka kõigi eelnevate kombinatsioon. Kaubamärgiks ei sobi kirjeldavad tähised.

Registreeritud kaubamärgi suhtes hakkab õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast.

Kaubamärgina võib kasutada mitmeid erinevaid tähiseid, kuid alati peavad need olema eristatavad ning graafiliselt kujutatavad.

Apple Inc.(EÜ 000000745)