Patent ja kasulik mudel

patent_ja_kasulik_mudel-img

Kuupäev Lahendi number Kohtulahend
16.11.2005 3-2-1-115-05 AS-i Balteco hagi AS-i Neoqi vastu kõlvatu
konkurentsi tuvastamiseks ja keelamiseks, tervisekapslite valmistamise ja
võõrandamise keelamiseks ning kasuliku mudeli registreeringu õigusvastaseks
tunnistamiseks.
17.02.2006 2-04-51/3 N AS hagi AS P vastu kasuliku mudeli registreeringu tühistamiseks.
24.01.2008 2-05-14692/21 AS-i Narva Elektrijaamad hagi Vladlen Žitini vastu kasuliku mudeli
registreeringu tühistamiseks
2.12.2008 2-01-132/21 Vladlen Žitini hagi AS-i Narva Elektrijaamad vastu vastu Vladlen Žitinile
kuuluva kasuliku mudeli nr 00123 õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise
kahju 2 126 085,80 krooni hüvitamiseks ja kasuliku mudeli õigusvastase
kasutamise lõpetamiseks
3.05.2010 2-08-51922/29 Eesti Leivalinnase OÜ hagi Vladimir Subbotševi vastu leppetrahvi 1 000
000 krooni väljamõistmiseks
18.06.2010 2-07-46751/26 Patendivolinik Margus Sarapi hagi Heldur Sepa (Sepp) vastu kasuliku
mudeli nr 00437 registreeringu tühistamiseks
10.06.2013 2-08-89603/73 KRKA, d.d. tovarna zdravil hagi AstraZeneca AB vastu Eesti patendi EE
03157 B1 tühistamiseks