Kaubamärgid

kaubamargid-img

Kuupäev Lahendi number Kohtulahend
3.02.2004 3-04-16/20 A & D Majandustarkvara aD kaebus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi t66stusomandi
apellat­sioonikomisjoni 31. oktoobri 2003. a otsuse ill 509-0 tlihistamiseks
14.10.2004 3-3-1-65-04 Kesko OYj kaebus Patendiameti kaubamärgiosakonna 15. märtsi 2001. a
otsuse nr 7/M200000653 kaubamärgi “K-Raua” KR Kaubanduse AS nimele
registreerimiseks klassis 35 tühistamiseks, Patendiameti infoosakonna 22.
augusti 2002. a otsuse nr 6/2056 kauba- ja tee
28.10.2005 2-3/197/05 Gulf Oil+kuju üldtuntus Eesti
6.03.2006 3-04-352/6 * kaebus Patendiameti 08.10.2004 kaubamärgi registreerimise taotluse
menetluse lõpetamise teate nr 7/M200401242 tühistamise nõudes ja Patendiameti
kohustamiseks jätkama kaebaja kaubamärgi registreerimise taotluse menetlemist
30.03.2006 3-2-1-4-06 G Ltd. hagi G AS-i vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumise
lõpetamiseks.
20.04.2006 3.03.1979 * kaebus Patendiameti kaubamärgiosakonna 15.03.2001 otsuse nr
7/M200000653 kaubamärgi „***“ registreerimiseks * AS nimele klassi 35
klassifikaatorite jae- ja hulgimüügiteenused osas tühistamiseks ja
Patendiameti kohustamiseks kustutamiseks registreeringu
25.05.2006 2-05-1066/5 OÜ A hagi V OÜ vastu ärinime kasutamise keelamiseks
1.11.2006 2-04-432/12 AS S hagi AS-i R vastu kaubamärgi õigusrikkumise lõpetamiseks ja kahju
hüvitamiseks
24.11.2006 2-06-8681/8 AS M hagi As „L” vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude
tuvastamiseks
5.12.2006 2-05-21745/10 * OÜ hagi AS-i R vastu õiguse tunnustamiseks kaubamärkidele „x“ ja „y“
8.12.2006 3-04-345/4 X (publ) kaebus Patendiameti 21.06.2004 otsuse nr 7/M200201691
tühistamiseks
2.03.2007 2-06-1917/10 OÜ * hagi S AS vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu
kindlakstegemiseks
26.03.2007 2-05-24695/10 AS O hagi AS S vastu kaubamärgi ja ärinime ainuõiguse rikkumise
tuvastamiseks, rikkumise lõpetamiseks kohustamiseks ja edaspidisest
rikkumisest hoidumiseks.
4.04.2007 3-2-1-24-07 YLIOPISTON APTEEKKI hagi Ülikooli Apteegi Osaühingu vastu ärinime
Ülikooli Apteegi OÜ ning tähise
29.05.2007 2-06-20774/14 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hagi Premium Motors Capital OÜ vastu domeeni
www.porsche.ee kasutamise viivitamatu lõpetamise ja hagejale üleandmise
nõuetes
4.06.2007 2-06-31964/12 Yliopiston Apteekki hagi Ülikooli Apteegi OÜ vastu kaubamärgi
õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks
13.06.2007 2-05-18280/11 Beecham Group P.L.C. hagi Sunfox OÜ vastu kaubamärgi omaniku ainuõigust
rikkuva tegevuse lõpetamiseks
29.06.2007 2-06-31460/10 OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kaebus tööstusomandi
apellatsioonikomisjoni otsuse peale
3.07.2007 2-04-871/5 U hagi AS-i K vastu kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkuva tegevuse
lõpetamiseks ning edasise rikkumise vältimiseks
24.09.2007 2-06-6321/27 Vitopharma OÜ hagi Rafarm Grupp OÜ vastu kaubamärgiomaniku õiguste
rikkumise lõpetamiseks ja kahju hüvitamiseks summas 30 000 krooni; Rafarm
Grupp OÜ hagi Vitopharma OÜ ja Joint-Stock Company „Farmak” vastu
kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunni
3.10.2007 3-2-1-86-07 KR Kaubanduse AS-i hagi Rautakesko AS-i vastu kaubamärgi omaniku õiguste
rikkumise lõpetamiseks.
26.10.2007 2-06-13063/49 Rautaruukki Oyj hagi Ruukki Ehitus OÜ ja Ruukki Eesti OÜ vastu
kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumise lõpetamiseks
9.11.2007 2-02-227/16 Kesko OYj hagi KR Kaubanduse AS vastu kaubamärgi K-RAUA ebaseadusliku
kasutamise lõpetamiseks kohustamiseks seoses jae- ja hulgimüügiteenuste
osutamisega Eesti Vabariigis
15.01.2008 2-05-23329/37 Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS-i hagi AS TEA Kirjastus vastu
kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkuva tegevuse lõpetamiseks ja kahju 23 600
krooni hüvitamiseks ning AS-i TEA Kirjastus vastuhagi kaubamärgis sisalduva
tähise kaubamärgi mittekaitstavaks
24.03.2008 2-05-1791/13 Spirits Product International Intellectual Property B.V. hagi Uždaroji
akciné bendrové „Druskininku Rasa“ vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava
asjaolu kindlakstegemiseks
16.06.2008 2-04-871/20 Unilever N.V. hagi AS Kriss Trading vastu kaubamärgiomaniku ainuõigust
rikkuva tegevuse lõpetamiseks ning edasise rikkumise vältimiseks
23.09.2008 3-2-1-73-08 Osaühingu Saaremaa Raadio hagi täisühingu Oma Saar vastu kaubamärgi
omandiõiguse tunnustamiseks, kaubamärgi jagamiseks nõusoleku andmise
kohustuse tuvastamiseks ja kaubamärgiomaniku õigusi rikkuva tegevuse
lõpetamiseks ja keelamiseks.
30.09.2008 2-06-13897/16 AS Leibur hagi AS Eesti Pagar vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste
rikkumise lõpetamiseks
17.12.2008 3-2-1-109-08 AS Stol-I hagi AS LIVIKO vastu kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud
kahju hüvitamiseks.
30.12.2008 2-07-2100/16 Departamentul Agroindustrial “Moldova-Vin” hagi AS Kiil & Ko vastu
tuvastamaks, et Patendiametil puudusid takistavad asjaolud
kaubamärgitaotluste nr 9801242 “BELÎI AIST + kuju” ja nr 9900118 „БЕЛЫЙ АИСТ“
registreerimiseks, Majandus- ja Kommunikatsioo
6.02.2009 2-04-432/37 AS-i Stol-I hagi AS-i Remedia vastu kaubamärgiõiguse rikkumise
tuvastamiseks ja kahju hüvitamiseks
11.02.2009 3-2-1-142-08 Aktsiaseltsi Susi hagi Aktsiaseltsi Tallinna Karastusjoogid vastu
kaubamärgi �SUSI� üldtuntuks tunnistamiseks ja kostja ainuõiguse kaubamärgile
nr 32574 (�SUSI KANGE VEIN + kuju�) tühiseks tunnistamiseks.
25.02.2009 3-2-1-1-09 Piimandusühistu E-Piim hagi OSAÜHINGU PÕLTSAMAA MEIEREI JUUSTUTÖÖSTUS
vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks.
25.02.2009 3-2-1-149-08 Piimandusühistu E-Piim hagi Ago Tederi, Toomas Milleri ja Tori-Selja
Piimaühistu vastu kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud varalise kahju eest
3 122 553 krooni 50 sendi suuruse hüvitise saamiseks.
3.04.2009 2-06-29374/12 Ferrero S.p.A. hagi OÜ Noires HA vastu kaubamärgi registreerimisest
keeldumise aluse tuvastamiseks
9.04.2009 2-07-47535/11 Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG hagi Omar Kassem Alesayi Marketing
Co. Ltd vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks
5.05.2009 3-2-1-29-09 AS Latvijas Balzams hagi Osaühingu Fontan RV vastu kaubamärgi
“SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju” suhtes õiguskaitset välistava asjaolu
puudumise kindlakstegemiseks.
30.09.2009 2-08-64050/13 Akzo Nobel Coatings International B.V. hagi Deutsche Amphibolon-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava
asjaolu kindlakstegemiseks
12.10.2009 2-07-31897/25 Eesti Rahvusringhäälingu hagi AS-i TV 3 ja Ken Saani vastu teose
õigusvastase kasutamise lõpetamiseks ja edasisest rikkumisest hoidumiseks
ning kohtu äranägemisel õiglase hüvitise määramiseks
23.10.2009 3-2-1-92-09 Aktsiaseltsi Stol-I hagi Aktsiaseltsi LIVIKO vastu kaubamärgiõiguse
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks
10.11.2009 2-06-33809/46 Piimandusühistu E-Piim hagi Ago Tederi, Toomas Milleri ja Tori-Selja
Piimaühistu vastu kaubamärgi- õiguse rikkumisega tekitatud kahju 3 122 553,
50 krooni hüvitamiseks
11.11.2009 2-08-28468/22 Inglise Kolledži Sihtasutuse hagi Legendijuhtimise AS-i vastu kaubamärgi
omaniku ainuõigust rikkuva tegevuse lõpetamiseks kohustamiseks ja
Legendijuhtimise AS-i vastuhagi Inglise Kolledži Sihtasutuse vastu
kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnis
7.12.2009 2-07-52916/43 V & S Vin & Sprit AB (publ) hagi AS A. Le Coq vastu
intellektuaalse omandi vaidluses
14.12.2009 2-07-30877/27 Wine International Project SRL hagi Aroma Floris`s SIA vastu kaubamärgi
omaniku ainuõiguse tühistamiseks või kaubamärgi omaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamiseks
29.01.2010 2-06-29384/63 OÜ Saaremaa Raadio hagi TÜ Oma Saar vastu kaubamärgile Oma Saar klass 16
kaupade „ajalehed“ suhtes omandiõiguse tunnustamiseks, kaubamärgi jagamiseks
nõusoleku andmise kohustuse tunnustamiseks ja kaubamärgiomaniku õigusi
rikkuva tegevuse keelamiseks
11.02.2010 2-09-3846/17 Fenomen Trade OÜ hagi OÜ Aldar Eesti ja AS Helter-R vastu sundtäitmise
lubamatuks tunnistamise ja täitedokumendi selgitamise nõuetes
16.04.2010 3-2-1-89-10 OSAÜHING EESTI JUUST määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 16.04.2010. a
määrusele Piimandusühistu E-Piim avalduses menetluskulude kindlaksmääramiseks
7.05.2010 2-05-16024/43 Spirits Product International Intellectual Property B.V. hagi AS Stol-I
ja OÜ PUT vastu kaubamärgi „Stol-I” kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks
tunnistamises klassis 33 või OÜ PUT kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamiseks ja kostjate k
14.05.2010 2-09-19065/14 Taevaraadio AS hagi NRJ Group vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate
asjaolude olemasolu tuvastamiseks
17.09.2010 2-06-13897/32 AS Leibur hagi AS Eesti Pagar vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste
rikkumise lõpetamiseks
29.09.2010 3-2-1-77-10 HIPHOP OÜ hagi Aktsiaseltsi Uvic vastu kaubamärgi õiguskaitset
välistavate asjaolude tuvastamiseks
13.10.2010 2-07-2100/34 Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin“ hagi AS Kiil & Ko vastu
kaubamärgi üldtuntuse ja õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise
tuvastamiseks
26.01.2011 2-09-19060/12 Taevaraadio AS hagi NRJ Group vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate
asjaolude olemasolu tuvastamiseks
17.03.2011 2-10-18563/21 Anasyor (Société Civile) hagi Magnawand Traders Inc. vastu
kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks
7.04.2011 2-09-15131/20 Fenomen Trade OÜ hagi AS Helter-R vastu tähise Alko õiguskaitset
välistavate asjaolude tuvastamiseks ning tähise alko (sõnana) ainuõiguse
tühiseks tunnistamiseks kaubamärgi SuPer Alko+kuju koosseisus
20.04.2011 2-09-42960/28 Les Laboratoires Servier hagi Servier Eesti OÜ (likvideerimisel) vastu
kaubamärgi SERVIER kasutamise keelamiseks ärinimes ning domeeninimest
servier.ee loobumiseks kohustamiseks Les Laboratoires Servier kasuks
26.04.2011 2-09-3757/21 Aktsiaseltsi Tallegg hagi Aktsiaseltsi Maag Grupp vastu kaubamärgist
PEREMUNA tulenevate õiguste rikkumisest hoidumise kohustamiseks, sh tähise
„Peremunad“ kasutamisest seoses kaupadega, mille suhtes on kaitstud kaubamärk
PEREMUNA (sh munad); tähiseg
21.06.2011 2-10-15555/20 AS Uvic hagi HIPHOP OÜ vastu kaubamärgi MAMMA MIA ainuõiguse lõppenuks
tunnistamiseks
10.11.2011 2-11-3981/25 Oy Karl Fazer Ab hagi OÜ Makro Trade Baltic vastu kaubamärgiomaniku
ainuõiguse osaliselt lõppenuks tunnistamiseks
15.11.2011 2-10-36236/17 s S I B.V. hagis Z „G P OST“ vastu kaubamärgi „STOLNAYA” (kirillitsas) +
kuju (rahvusvaheline reg nr ) suhtes
30.11.2011 2-05-16024/67 Spirits International B.V. hagi OÜ PUT vastu kaubamärgi „Stol-I“
kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks klassis 33
7.12.2011 3-2-1-123-11 AS Maag Grupp kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 26.04.2011. a
otsusele Aktsiaseltsi Tallegg hagis AS Maag Grupp vastu kaubamärgist PEREMUNA
tulenevate õiguste rikkumisest hoidumise kohustamiseks, sh tähise
“Peremunad” kasutamisest seoses kaupadega
22.12.2011 2-08-51116/22 TJ Retail OÜ hagi Chester Barrie Limited vastu kaubamärgi „CHESTER
ENGLAND + kuju“ õiguskaitset välistava asjaolu puudumise kindlakstegemiseks
12.01.2012 3-2-1-147-11 Mayeri Industries AS kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 13.06.2011. a
otsusele Makadaamia OÜ hagis Mayeri Industries AS vastu lepingujärgse
kohustuse täitmiseks ja viivise tasumiseks
23.02.2012 2-11-11958/23 Eestisud OÜ hagi Sara Lee/DE N.V. vastu kaubamärgi “Sense Of Tea &
Coffee + kuju” suhtes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud
õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise tuvastamiseks ja Sara Lee/DE
N.V. vastuhagi OÜ Eestisud vastu kaubamärg
23.02.2012 2-11-8367/17 Anasyor (Société Civile) hagi Magnawand Traders Inc. vastu kaubamärgi
HOMEOCOKSINUM õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks
25.04.2012 2-11-30329/23 Ago Tedre hagi Piimandusühistu E-Piim vastu kaubamärgi vaidlustamiseks
16.05.2012 2-08-54906/39 Baltforce OÜ (hagi esitamise ajal ärinimega HIPHOP OÜ) hagi AS-i Uvic
vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kindlakstegemiseks
1.06.2012 2-12-13718/14 AS Hallik hagi OÜ Laiamäe Talu vastu kaubamärgi võõrandamise kokkuleppe
tühisuse tuvastamiseks ning kaubamärgi võõrandamise kokkuleppe
tagasitäitmiseks
27.09.2012 2-04-432/85 AS Stol-I hagi AS Remedia vastu kaubamärgiõiguse rikkumise tuvastamiseks
ja kahju hüvitamiseks
1.10.2012 2-12-4639/27 DEMP B.V. hagi Bauhof Group AS vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate
asjaolude tuvastamiseks
26.10.2012 2-11-20867/24 Julius Sämann Ltd. hagi L&D S.A. vastu kaubamärgi AIRE LIMPIO + kuju
õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks
27.11.2012 2-08-53043/62 NRJ Group, NRJ S.A. ja J-P B hagi Taevaraadio AS vastu kaubamärgi
õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks
25.03.2013 2-06-33809/95 P E-P hagi A T, T M ja T-S P vastu solidaarselt kaubamärgiõiguse
rikkumisega tekitatud kahju 199 567,54 eurot hüvitamiseks
27.03.2013 2-12-9640/28 OÜ Aminium Net hagi Alko Inc vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate
asjaolude puudumise tuvastamiseks
17.04.2013 2-09-3757/44 AS Tallegg hagi AS Maag Grupp vastu kaubamärgist PEREMUNA tulenevate
õiguste rikkumisest hoiduma kohustamiseks, sh tähise „Peremunad“ kasutamisest
kaupade puhul, mille suhtes on kaitstud kaubamärk PEREMUNA (sh munad);
tähisega „Peremunad“ tähistatud
25.04.2013 3-3-1-71-12 Norber Grupp OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 6. juuli 2012.
a otsuse peale haldusasjas nr 3-11-261 kaebuses Maksu- ja Tolliameti Põhja
maksu- ja tollikeskuse 19. oktoobri 2010. a maksuotsuse nr 12.2-3/5116-13
20.06.2013 2-12-20245/24 OÜ Autoekspert hagi AS-i K. G. K vastu tähise „Autoekspert“ kasutamise
keelamiseks
18.12.2013 3-2-1-153-13 Baltforce OÜ (endise nimega HIPHOP OÜ) hagi Aktsiaseltsi Uvic vastu
kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kindlakstegemiseks
(menetluskulude kindlaksmääramise avaldus)
29.01.2014 2-13-2229/32 OÜ Internova hagi OÜ Salon Invest vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse
rikkumise tuvastamiseks ja rikkumise lõpetamiseks, domeeninime üleandmiseks
kohustamiseks ja kahju hüvitamiseks