Kvantitatiivsed meetodid

Kvantitatiivsed meetodid jaotatakse omakorda kolmeks:

  • Kulude-põhised meetodid seonduvad IO loomise või omandamisega seotud kulutustega;
  • Turu-põhised meetodid võrdlevad samaväärse/analoogilise IO hinnaga konkreetsel turul;
  • Tulu-põhised meetodid hindavad IO väärtust tulevikus kavandatava tulu/rahavoo alusel taandades selle tulu tänasesse/hindamise päeva.

Kulude-põhiste meetodite puhul väljendub IO väärtus kuludes, mis selle tootmisele on tehtud. Hinnatakse, kui palju vahendeid oleks vaja olemasoleva intellektuaalse vara taasloomiseks või asendamiseks. Intellektuaalse vara väärtuseks on hind, mida tuleks maksta, et taasluua või asendada olemasolev intellektuaalne vara. Kasutatakse kahte lähenemist: hinnatakse intellektuaalse omandi asendamist identse varaga (reproduction cost) või varaga, mis annab asendatava varaga võrreldava tulemuse (replacement cost). Kulumeetodi alusel hinnatud IO ei näita vara tegelikku väärtust olukorras, kus intellektuaalne omand teenib ettevõttele tulu. Samas on kulumeetod praktikas laialt levinud, sest tulevikus teenitava tulu arvutamisega on seotud palju määramatust ning finantsaruandluse reeglid ja hea raamatupidamistava ei võimalda spekuleerida tulevikus saadava tulu üle, kui see ei ole üheselt hinnatav. Kuludele baseeruvaid meetodeid kasutatakse peamiselt aruandluses ja raamatupidamises. Nad on relevantsed ainult soetusmaksumuse põhise raamatupidamise süsteemides või dikteerivad maksustamise meetodid nende kasutamist.

Turupõhise väärtuse hindamise korral määrab IO väärtuse turul nõudluse ja pakkumise tagajärjel kujunenud müügihind. Jälgitakse võrreldavate või sarnaste IO varadega turul tehtud tehinguid ja seal kujunenud hindasid.

Turupõhised meetodid eeldavad aktiivset turgu ning võrreldavate IO varadega tehtavaid tehinguid turul. Seega on turule orienteeritud meetodid sobivad, kui on piisavalt võrdlusmaterjali tehingute ning turuhindade näol. Kuid kuna IO õiguste turg on üsna ebaselge ning killustunud, pole seda meetodit tavaliselt võimalik kasutada. Sellisel juhul on soovitatav kasutada tulule orienteeritud meetodeid, mis keskenduvad õiguse majanduslikule potentsiaalile tulevikus.

IO hindamisel leiavad enim kasutust just tulu-põhised meetodid. Tulupõhine meetod baseerub sissetulekuvõimaluste analüüsil ehk vara võimel genereerida tulevikus tulu. Tulupõhised IO väärtuse hindamise meetodid on kasutatavad juhul, kui järgmised muutujad on kättesaadavad või on neid võimalik õigesti hinnata: tuluvoog kas toodete müügist või IO litsentsidest, IO eluea kestuse hinnang, paikapidav diskontomäär ja hindamisprotsessi kaasatud spetsiifilised riskifaktorid. Need meetodid ei sobi kasutamiseks IO arendamise varajases staadiumis, kuna puuduvad kogemused turupotentsiaali ja seega ka tulevase rahavoo hindamisek