KKK – kuidas jõustada tööstusdisainilahenduse õigusi?

 

Kelle poole pöörduda, kui minu tööstusdisainilahenduse õigusi on rikutud? Tööstusomandi vaidluse korral annavad abi patendivolinikud (vt riiklik patendivolinike register), kelle poole tuleks pöörduda kohe õigusrikkumise märkamisel. Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis saab vaidlustaja esindajaks olla ainult patendivolinik. Patendivolinik võib olla õiguste omaniku esindajaks ka maakohtus ja ringkonnakohtus.  Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga (vt advokatuur).
Kas mina saan vaidlustada teise isiku tööstusdisainilahenduse? Iga isik võib vaidlustada teise isiku tööstus­disainilahenduse, kui selleks on õiguslik alus, tööstusdisaini kaitse seadus §§ 80-81, 83-86.
Kes võib esitada nõude minu tööstusdisainilahenduse tühistamiseks? Nõude võib esitada iga isik, kes leiab, et on olemas õiguskaitset välistavad asjaolud, vt tööstusdisaini kaitse seadus §§ 5-10.
Kuhu pöörduda tööstusdisainilahenduse vaidlustamiseks või tühistamiseks? Tööstusdisainilahenduse vaidlustamiseks või tühistamiseks tuleb esitada hagi kohtusse.
Kuidas vaidlustada Patendiameti otsus lükata minu tööstusdisainilahenduse taotlus tagasi? Tööstusdisainilahendusele kaitse taotleja võib esitada kaebuse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile  2 kuu jooksul Patendiameti otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu, vt tööstusdisaini kaitse seadus § 39.
Kas võimalus tööstusdisainilahendust vaidlustada on ajaliselt piiratud? Tööstusdisainilahenduse tühistamine õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul ei ole ajaliselt piiratud, seda võib taotleda ka pärast õiguskaitse lõppemist. Tööstusdisainilahenduse autoril on aegumatu õigus esitada kohtusse hagi autori mittevaraliste õiguste küsimustes.

Tööstusdisainilahendusega seotud varalise vaidluse lahendamiseks võib autor esitada kohtusse hagi 3 aasta jooksul arvates päevast, mil ta sai teada oma õiguse rikkumisest.

Ettevõtte kustutamisel äriregistrist tuleb 1 aasta jooksul teha kirjalik taotlus õiguste ülemineku kohta. Kui sellist avaldust ei tehta, võib asjast huvitatud isik taotleda tööstusdisainilahenduse õiguste lõppemist. Kui õigus läheb uuele omanikule üle kohtuotsuse alusel, peab uus omanik esitama Patendiametile taotluse omaniku andmete muutmiseks tööstusdisainilahenduste riiklikus registris 1 kuu jooksul kohtuotsuse päevast.

Mida tähendab kauba tõkestamine tollis? Toll võib peatada või tõkestada intellektuaalset omandit rikkuvate kaupade riiki sisenemise, vabasse ringlusse lubamise, eksportimise ja reeksportimise, tehes seda oma algatusel või IO õiguste valdaja taotluse alusel. IO õigusi rikkuv kaup on võltskaup, piraatkaup, samuti patendi-, kasuliku mudeli, sordikaitse, päritolutähise või geograafilise tähise õigusega kaitstud kaup.
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Eestis? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada Maksu-ja tolliametile taotluse tollimeetme rakendamiseks, vt riiklik meetmetaotlus.
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Euroopa Ühenduses? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada tolliametitele taotluse tollimeetme rakendamiseks, vt Euroopa meetmetaotlus.
Mis on eeltõendamismenetlus? Kohtumenetluse ajal või mõjuval põhjusel enne menetluse algatamist võib kohus ühe menetluspoole taotlusel korraldada eeltõendamismenetluse, kui vastaspool sellega nõustub või kui on eeldatav, et tõendid võivad kaduma minna või nende kasutamine võib raskeneda. Kohus algatab isiku taotlusel eeltõendamismenetluse tõendite tagamiseks ka siis, kui isik põhistab, et tema autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid õigusi või tööstusomandiõigusi on rikutud või on olemas nende rikkumise oht, vt tsiviilkohtumenetluse seadustik 26. peatükk.
Kuhu pöörduda eeltõendamismenetluseks abi saamiseks? Patendivolinikud, advokaadid, kohtud.