KKK – kuidas jõustada kaubamärgiõigusi?

 

Kelle poole pöörduda, kui minu kaubamärgiõigusi on rikutud? Tööstusomandi vaidluse korral annavad abi patendivolinikud (vt riiklik patendivolinike register), kelle poole tuleks pöörduda kohe õigusrikkumise märkamisel. Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis saab vaidlustaja esindajaks olla ainult patendivolinik. Patendivolinik võib olla õiguste omaniku esindajaks ka maakohtus ja ringkonnakohtus.  Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga (vt advokatuur).
Kas mina saan vaidlustada teise isiku kaubamärgi? Iga isik võib vaidlustada teise isiku kaubamärgi, kui selle registreerimise ajal puudusid selle registreerimiseks absoluutsed (kaubamärgiseadus § 9) või suhtelised (kaubamärgiseadus § 10) alused.
Kes võib esitada nõude minu kaubamärgi tühistamiseks? Nõude võib esitada iga isik, vt kaubamärgiseadus § 52.
Kuidas vaidlustada Patendiameti otsus lükata kaubamärgitaotlus tagasi? Kaubamärgi taotleja võib esitada kaebuse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile  2 kuu jooksul Patendiameti otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu, vt kaubamärgiseadus § 41.
Kuhu pöörduda kaubamärgi vaidlustamiseks või tühistamiseks? Olenevalt õiguslikest alustest saab kaubamärgi tühistamist nõuda Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus.
Kas võimalus kaubamärki vaidlustada on ajaliselt piiratud? Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile saab vaidlustusavalduse esitada 2 kuu jooksul alates kaubamärgi registreerimise teate avaldamisest Eesti Kaubamärgilehes. Apellatsioonikomisjoni otsuse saab vaidlustada kohtus 3 kuu jooksul alates otsuse avaldamise kuupäevast, vt kaubamärgiseadus § 41. Kohtusse saab esitada hagi 5 aasta jooksul pärast hilisema kaubamärgi kasutamisest teada saamisest. Kui hilisema kaubamärgi taotlus esitati Patendiametile pahauskselt, siis võib kohtusse hagi esitada tähtajatult. Asjast huvitatud isik võib nõuda kaubamärgi tühistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole mõjuva põhjuseta kasutatud 5 järjestikuse aasta jooksul, vt kaubamärgiseadus § 52.
Mida tähendab kauba tõkestamine tollis? Toll võib peatada või tõkestada intellektuaalset omandit rikkuvate kaupade riiki sisenemise, vabasse ringlusse lubamise, eksportimise ja reeksportimise, tehes seda oma algatusel või IO õiguste valdaja taotluse alusel. IO õigusi rikkuv kaup on võltskaup, piraatkaup, samuti patendi-, kasuliku mudeli, sordikaitse, päritolutähise või geograafilise tähise õigusega kaitstud kaup.
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Eestis? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada Maksu-ja tolliametile taotluse tollimeetme rrakendamiseks, vt riiklik meetmetaotlus.
Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Euroopa Ühenduses? IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada tolliametitele taotluse tollimeetme rakendamiseks, vt Euroopa meetmetaotlus.
Mis on eeltõendamismenetlus? Kohtumenetluse ajal või mõjuval põhjusel enne menetluse algatamist võib kohus ühe menetluspoole taotlusel korraldada eeltõendamismenetluse, kui vastaspool sellega nõustub või kui on eeldatav, et tõendid võivad kaduma minna või nende kasutamine võib raskeneda. Kohus algatab isiku taotlusel eeltõendamismenetluse tõendite tagamiseks ka siis, kui isik põhistab, et tema autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid õigusi või tööstusomandiõigusi on rikutud või on olemas nende rikkumise oht, vt tsiviilkohtumenetluse seadustik 26. peatükk.
Kuhu pöörduda eeltõendamismenetluseks abi saamiseks? Patendivolinikud, advokaadid, kohtud.