KKK – kuidas jõustada kasuliku mudeli õigusi?

 

Kelle poole pöörduda, kui minu kasuliku mudeli õigusi on rikutud?

Tööstusomandi vaidluse korral annavad abi patendivolinikud (vt riiklik patendivolinike register), kelle poole tuleks pöörduda kohe õigusrikkumise märkamisel. Patendivolinik võib olla õiguste omaniku esindajaks maakohtus ja ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga (vt advokatuur).

Kas mina saan vaidlustada teise isiku kasuliku mudeli?

Iga isik võib esitada kohtusse hagi teise isiku kasuliku mudeli tühistamiseks, kui see ei vasta registreerimise nõuetele (uudsus, leiutustase, tööstuslik kasutatavus); leiutise olemus ei ole  leiutiskirjelduses avatud nii selgelt ja täpselt, et asjatundja võiks selle teostada; leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele, vt kasuliku mudeli seadus § 47.

Kes võib esitada nõude minu kasuliku mudeli õiguste tühistamiseks?

Nõude võib esitada iga isik, kes leiab, et kasuliku mudeli taotlus ei vasta registreerimise nõuetele, vt kasuliku mudeli seadus § 47.

Kuidas vaidlustada Patendiameti otsus lükata minu kasuliku mudeli taotlus tagasi?

Taotleja võib esitada kaebuse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile  2 kuu jooksul Patendiameti otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu, vt kasuliku mudeli seadus § 27. Apellatsioonikomisjoni otsusega mittenõustumisel võib taotleja selle vaidlustada, esitades kaebuse maakohtusse 3 kuu jooksul otsuse avaldamise päevast arvates, vt kasuliku mudeli seadus § 49.

Kuhu pöörduda kasuliku mudeli vaidlustamiseks või tühistamiseks?

Kasulikku mudelit saab vaidlustada ja selle tühistamist nõuda kohtus, kes teeb tühistamise otsuse.

Kas võimalus kasulikku mudelit vaidlustada on ajaliselt piiratud?

Kasuliku mudeli vaidlustamine kohtus ei ole ajaliselt piiratud, seda saab teha ka pärast kasuliku mudeli kehtivuse lõppemist, vt kasuliku mudeli seadus § 47.

Mida tähendab kauba tõkestamine tollis?

Toll võib peatada või tõkestada intellektuaalset omandit rikkuvate kaupade riiki sisenemise, vabasse ringlusse lubamise, eksportimise ja reeksportimise, tehes seda oma algatusel või IO õiguste valdaja taotluse alusel. IO õigusi rikkuv kaup on võltskaup, piraatkaup, samuti patendi-, kasuliku mudeli, sordikaitse, päritolutähise või geograafilise tähise õigusega kaitstud kaup.

Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Eestis?

IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada Maksu- ja tolliametile taotluse tollimeetme rakendamiseks, vt riiklik meetmetaotlus.

Mida tuleb teha tollimeetme rakendamiseks Euroopa Ühenduses?

IO õiguste valdaja või volitatud kasutaja võib esitada tolliametitele taotluse tollimeetme rakendamisekst, vt Euroopa meetmetaotlus.

Mis on eeltõendamismenetlus?

Kohtumenetluse ajal või mõjuval põhjusel enne menetluse algatamist võib kohus ühe menetluspoole taotlusel korraldada eeltõendamismenetluse, kui vastaspool sellega nõustub või on eeldatav, et tõendid võivad kaduma minna või nende kasutamine võib raskeneda. Kohus algatab isiku taotlusel eeltõendamismenetluse tõendite tagamiseks ka siis, kui isik põhistab, et tema autoriõigusi, autoriõigustega kaasnevaid õigusi või tööstusomandiõigusi on rikutud või on olemas nende rikkumise oht, vt tsiviilkohtumenetluse seadustik 26. peatükk.

Kuhu pöörduda eeltõendamismenetluseks abi saamiseks?

Patendivolinikud, advokaadid, kohtud.