Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigusega kaasnevad õigused on tihedalt seotud autoriõigusega, tulenedes autoriõigusega kaitstud teosest. Nimetatud õigused hõlmavad teose esitajate (tantsijate, näitlejate, muusikute jne), fonogrammitootjate ja televisiooni- ja raadioteenuse pakkujate õigusi. Autoriõigusega kaasnevad õigused tekivad teose üldsusele kättesaadavaks tegemisega.  Teose kasutamine teise isiku poolt on lubatud jätkuvalt vaid autori loal. Autoriõigusega kaasnevad õigused kehtivad 50 aastat teose esmakordsest esitamisest, salvestamisest või edastamisest.

Olulisimad autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi reguleerivad välislepingud on Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886), konventsioon teose esitajate, fonogrammide tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide kaitseks (tuntud kui Rooma 1961. a. konventsioon), konventsioon fonogrammide tootjate kaitseks nende fonogrammide ebaseadusliku kopeerimise vastu (tuntud kui Genfi 1971. a. konventsioon), Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping ehk TRIPS-leping (1994) ning WIPO esitus- ja fonogrammileping (1996).

Autoriõigustega kaasnevatest õigustest täpsemalt loe portaalist