Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused

2014-12-17_155000

Kuupäev Kaasuse numer Kaasus
13.05.2004 Tsiviilasi 2-2/164/04 Toom Õunapuu hagi AS-i TEA Kirjastus vastu 20
000
8.12.2004 3-2-1-128-04 Toom Õunapuu hagi AS TEA Kirjastus vastu autoriõiguse rikkumisega
tekitatud 20 000 krooni suuruse kahju hüvitamiseks
2.03.2005 Tsiviilasi 3-2-1-167-04 Eesti Autorite Ühingu hagi Eesti Päevalehe AS vastu autoritasu saamiseks
ja edasisest õiguste rikkumisest hoidumise kohustamiseks.
6.05.2005 Kriminaalasi 3-1-1-137-04 AS OG Elektra süüteoasi KarS § 220 lg 2 järgi
20.01.2006 Kriminaalasi 1-05-1421 A.T. süüdistus KarS § 224 lg 1 järgi
2.02.2006 3-2-1-157-05 OÜ Priva, OÜ Priva Shipping Company, OÜ PRIVA EHITUS, OÜ Priva KV (endise
ärinimega AB Priva Kinnisvara OÜ), Priva Trading OÜ (endise ärinimega AB
Priva Trade OÜ) ja OÜ Priva Audit hagi OÜ PRIVA Baltic vastu hagejate õigusi
rikkuva tegevuse lõpetamiseks.
27.04.2006 Kriminaalasi 1-06-2866 A.G. süüdistus KarS § 223 lg 1 järgi
15.05.2006 Kriminaalasi 1-06-6364 OÜ Westbox süüdistus KarS § 220 lg 2 järgi
30.06.2006 3-2-1-124-06 I. M hagi OÜ M vastu 548 917 krooni suuruse kahjuhüvitise saamiseks
heliplaadi “From Monday to Sunday” tootmisel.
28.08.2006 2.05.5307 TKhagi REK vastu autoritasu ja autoriõiguse rikkumise eest
26.09.2006 2-01-206 B.F-Ku hagi T.M vastu ühisautorsuse tunnustamiseks
12.01.2007 2-04-845/9 OÜ E hagi V.K (K) vastu õiguse tunnustamiseks kaasata stsenaariumi
edasiarendamisse teisi isikuid, sh M. B ning kostja vastuhagi 232 372 krooni
saamiseks
16.01.2007 2-05-17128/4 OÜ A ja AS I hagi * OÜ vastu õigustrikkuva tegevuse lõpetamiseks ning
edasisest rikkumisest hoidumiseks ja kahju hüvitamiseks ning * OÜ vastuhagi
OÜ A ja AS I vastu nõudes tunnustada * OÜ õigust otsida ning viidata
kuulutustele, mille kolmandad isikud
12.03.2007 3-1-1-44-07 Osaühing IBA Stuudio väärteoasi autoriõiguse seaduse § 811 lg 2 järgi
19.06.2007 2-05-17713/8 Vladlen Žitini hagi AS-i Eesti Energia ja Eesti Vabariigi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu vastu kahju hüvitamiseks summas 229 500
000 krooni ja AS-i Eesti Energia kohustamiseks hageja autoriõiguste rikkumise
lõpetamiseks
20.06.2007 3-2-1-67-07 OÜ Exitfilm hagi Valentin Kuigi vastu ja Valentin Kuigi vastuhagi OÜ
Exitfilm vastu
24.09.2007 2-06-26760/15 OÜ Sonatiin hagi Forum Cinemas Home Entertainment AS (endise ärinimega
V&K Holding) vastu teose õigusvastase kasutamise lõpetamiseks ja
edaspidisest rikkumisest hoidumiseks
22.01.2008 1-06-2702/21 Robert Mirzojevi süüdistus KarS § 220 lg 1 järgi
10.03.2008 3-1-1-39-08 Kriminaalasi AS AA-LAN süüdistuses KarS § 220 lg 2 järgi
29.08.2008 2-08-15698/11 Artig-Disain OÜ ja Sven Viirese hagi FIE Anton Peeki Undi talu vastu
kahju hüvitamiseks ning autori isiklike ja varaliste õiguste rikkumise
lõpetamise nõudes
5.12.2008 2-06-17107/38 MTÜ Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ja MTÜ Eesti Esitajate Liidu hagi OÜ
Õhk vastu kahju tekitava käitumise lõpetamiseks ja edasisest rikkumisest
hoidumiseks, OÜ Õhk poolt teose esitajatele ja fonogrammitootjatele makstava
igakuise õiglase tasu arvut
18.02.2009 2-08-11512/28 Adobe Systems Incorporated hagi OÜ Sivero, Tarmo Puskari ja Ronald Esopi
vastu autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks
12.05.2009 1-08-3533/38 Aleksandr Šinšakovi süüdistus KarS § 222 lg 1 järgi
19.06.2009 2-06-40124/18 Eesti Fonogrammitootjate Ühing MTÜ ja Eesti Esitajate Liit MTÜ hagi AS-i
Mediainvest Holding vastu õiglase tasu kindlaksmääramiseks ja tasu saamiseks
22.06.2009 2-06-40126/35 Eesti Fonogrammitootjate Ühing MTÜ ja Eesti Esitajate Liit MTÜ hagi AS-i
Trio LSL vastu õiglase tasu suuruse arvutamise põhimõtte kindlaksmääramiseks
ja tasu väljamõistmiseks
23.09.2009 2-06-17082/27 Eesti Fonogrammitootjate Ühing MTÜ ja Eesti Esitajate Liit MTÜ hagi
Taevaraadio AS vastu kahju tekitava tegevuse keelamiseks, õiglase tasu
kindlaksmääramiseks ja tasu väljamõistmiseks
24.09.2009 3-1-1-72-09 AS AA-LAN kaitsja vandeadvokaadi abi Ramon Raski kassatsioon Tartu
Ringkonnakohtu 31. märtsi 2009. a kohtuotsuse peale kriminaalasjas AS AA-LAN
süüdistuses KarS § 220 lg 2 (KarS § 223 lg 3) järgi.
9.12.2009 3-2-1-104-09 A hagi B ja C vastu kahju tekitava tegevuse keelamiseks
22.12.2009 2-07-51865/31 Eesti Fonogrammitootjate Ühing MTÜ ja Eesti Esitajate Liit MTÜ hagi OÜ
Promenum vastu autoriõiguse seaduse § 72 nimetatud õiglase tasu 692 902,76
krooni väljamõistmiseks
19.02.2010 1-06-10933/36 Juri Andrejevi süüdistuses KarS § 220 lg 1 (§ 223 lg 1) järgi
28.04.2010 3-2-1-27-10 Vardo Rumesseni hagi Eesti Vabariigi vastu ainuautorsuse tunnustamiseks
teosele “Eduard Tubin ja tema aeg” ning teose õigusvastase
kasutamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks
22.10.2010 2-08-11714/30 Soden Infotehnoloogia OÜ hagi Autoosad.ee OÜ ja Raul Haabu vastu
autoriõiguse rikkumise tuvastamise, selle objekti esialgsel rikkumiseelsel
kujul taastamiseks ja võlgnevuse väljamõistmiseks
7.12.2010 2-07-7196/57 Vardo Rumesseni (Rumessen) hagi Eesti Vabariigi vastu ainuautorsuse
tunnustamiseks teosele “Eduard Tubin ja tema aeg” ning teose
õigusvastase kasutamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks
7.04.2011 1-10-13609/19 Urmas Varrise (Varris) süüdistuses KarS § 223 lg 1 järgi ja Ferdinand OÜ
süüdistuses KarS § 223 lg 3 järgi
21.09.2011 1-10-17108/26 Raivo Remmelgase süüdistuses KarS § 222 lg 1 ja OÜ Novo Grupp süüdistuses
KarS § 222 lg 2 järgi
15.11.2011 2-09-63661/36 AS Sanoma Baltics hagi AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi vastu internetilehel
www.auto24.ee avaldatud teoste reprodutseerimise, kopeerimise, töötlemise ja
avaldamise keelamiseks; internetilehel www.auto24.ee avaldatud andmebaasist
väljavõtete taaskasutam
16.01.2012 2-10-26367/26 Juhani Jaegeri hagi OÜ Multimeediakeskus vastu vara ebaseaduslikust
valduses väljanõudmiseks, fonogrammitootja õiguste rikkumise lõpetamiseks ja
kahju hüvitamiseks
2.02.2012 3-2-1-155-11 Realister OÜ hagi Herlitz PBS AG vastu tööstusomandi ja autoriõiguse
rikkumise lõpetamiseks, tekitatud kahju eest hüvitise ja õigusrikkumise teel
saadud tulu ning viivise väljamõistmiseks
1.06.2012 1-11-12296/21 Kristjan Luige (Luik) süüdistus KarS § 222 lg 1 järgi
6.06.2012 3-2-1-71-12 AS-i Sanoma Baltics hagi AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi vastu
internetilehel www.auto24.ee avaldatud teoste reprodutseerimise, kopeerimise,
töötlemise jaavaldamise keelamiseks; internetilehel www.auto24.ee avaldatud
andmebaasist väljavõtete taaskasutam
13.11.2012 2-09-23863/57 R A hagi Eesti Teaduste Akadeemia, A K, L L, M T (endise nimega L), K M
ja K J vastu kostjate kohustamiseks autoriõigusi rikkuvat tegevust lõpetama
seoses teoste kasutamisega artiklis „NEW AMS Dates From Estonian Stone Age
Burial Sites“ ning muutma k
18.12.2012 3-2-1-158-12 Soden Infotehnoloogia OÜ hagi Autoosad.ee OÜ ja Raul Haabu
vastu autoriõiguse rikkumise ja kostja tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks,
autoriõiguse objekti taastamiseks rikkumiseelsel kujul ja õigusvastasel teel
saadu väljaandmiseks (menetluskulude kind
25.03.2013 2-10-26367/51 Juhani Jaegeri hagi OÜ Multimeediakeskus vastu vara ebaseaduslikust
valdusest väljamõistmiseks, fonogrammitootja õiguste rikkumise lõpetamiseks
ja kahju välja mõistmiseks
29.05.2013 3-2-1-50-13 Eesti Autorite Ühingu hagi Viasat AS-i vastu televisiooniprogrammide
signaali lõpptarbijatele kättesaadavaks tegemise lõpetamiseks ning 285 346
euro 85 sendi saamiseks
4.06.2013 2-12-4019/32 Eesti Esitajate Liit MTÜ hagi Spordiklubi Reval-Sport MTÜ vastu 4946,18
euro ja viivise väljamõistmiseks ning õiguste rikkumisest hoidumise
kohustamiseks
16.10.2013 2-12-24099/49 Eesti Autorite Ühing MTÜ hagi AS-i Barclay Hotell vastu muusikateoste
avaliku esitamise keelamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks