Ärisaladus

arisaladused-img

Kuupäev Lahendi number Kohtuasi
16.02.2006 2-04-1179/3 Osaühing (OÜ) V. hagi J.T. OÜ vastu kõlvatu
konkurentsi tuvastamiseks ja kõlvatu konkurentsiga tekitatud kahju
hüvitamiseks
25.04.2006 2-03-744/4 C.I.P.E. AS hagi DC. OÜ vastu kõlvatu konkurentsiga tekitatud kahju
hüvitamiseks
21.02.2007 3-06-272/15 AS * kaebus Riigihangete Ameti 27.01.2006.a. otsuse nr 2-06/021334
õigusvastasuse tuvastamise nõudes
21.03.2007 3-2-1-22-07 OÜ P (V AS (pankrotis) õigusjärglane) kassatsioonkaebus OÜ P (V AS
(pankrotis) õigusjärglane) hagis H OÜ vastu kõlvatu konkurentsi tuvastamiseks
ja kõlvatu konkurentsiga tekitatud kahju hüvitamiseks
29.06.2007 2-03-772/19 OÜ Powertransport (VASFR Trade AS (pankrotis) õigusjärglane) hagi Horeca
Service OÜ vastu kõlvatu konkurentsi tuvastamiseks ja kõlvatu konkurentsiga
tekitatud kahju hüvitamiseks.
12.06.2008 2-07-12575/16 Martin Kivirähki hagi Vaga Tehnika Eesti OÜ vastu töölepingu lõpetamise
ebaseaduslikuks tunnistamiseks, töölepingu lõpetamise aluse muutmiseks ja
hüvitise saamiseks
7.11.2008 2-07-25011/13 ERGO Kindlustuse AS hagi CHB Kindlustusmaakler OÜ vastu leppetrahvi 50
000 krooni ja viivise saamiseks
9.12.2008 3-2-1-103-08 OÜ LabelPrint ning AS Estopress ja Eero Lattu kassatsioonkaebused
Tallinna Ringkonnakohtu 29.04.2008. a otsusele OÜ LabelPrint hagis AS-i
Estopress ja Eero Lattu vastu solidaarselt kahjuhüvitise 2 000 000 krooni
saamiseks; AS-i Estopress vastu konkurentsi kahjustava tegevuse lõpetamiseks
ning Eero Lattu vastu kohustamiseks mitte kasutama ning avaldama kolmandatele
isikutele OÜ LabelPrint ärisaladusi
15.12.2008 2-07-9962/48 AS-i Tschudi Logistics hagi Transreval OÜ vastu kahju 741.930 krooni
hüvitamiseks
8.06.2009 3-1-1-46-09 Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Andrei Voronini kassatsioon
Tallinna Ringkonnakohtu 2. veebruari 2009. a kohtuotsuse peale kriminaalasjas
Erik Kadariku ja Vallo Põldma süüdistuses KarS § 377 lg 1 ja § 378 järgi.
18.09.2009 3-08-1980/33 Eesti Ekspressi Kirjastuse AS kaebus Andmekaitse Inspektsiooni 04.09.2008
vaideotsuse tühistamise ja Andmekaitse Inspektsioonile ettekirjutuse tegemise
nõudes
19.08.2010 2-07-6695/43 OÜ K. hagi H. P. vastu tööde ja dokumentatsioonide üleandmiseks ja 106
464,85 krooni väljamõistmiseks
23.05.2011 3-2-1-39-11 OÜ Mazeikiu Nafta Trading House kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu
17.12.2010. a ostusele OÜ Mazeikiu Nafta Trading House hagis Mihkel Niinemäe
vastu töölepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks ja leppetrahvi
väljamõistmiseks
23.05.2011 3-09-2932/112 AS Veolia Keskkonnateenused kaebus Maardu Linnavalitsuse 03.12.2009
korralduse nr 437 p-de 2-4 ja korralduse nr 438 tühistamiseks
4.11.2011 1-09-9812/73 Mart Viisitamme (Viisitamm) süüdistustes KarS § 2172 lg 1 – KarS § 25 lg
2 ja 4, KarS § 157 ja KarS § 294 lg 1 järgi; Simmo Saare (Saar) süüdistustes
KarS § 2172 lg 1 – KarS § Simmo Saare (Saar) süüdistustes KarS § 2172 lg 1 –
KarS § 25 lg 2 ja 4 ja KarS § 157 järgi; Vello Kingi (Kink) süüdistuses KarS
§ 298 lg 1 järgi
1.10.2014 3-1-1-42-14 Tarmo Paio kaitsja vandeadvokaat Mart Missiku kassatsioon Tallinna
Ringkonnakohtu 13. jaanuari 2014. a kohtuotsuse peale kriminaalasjas Tarmo
Paio süüdistuses KarS § 157 järgi.